Umowa powierzenia psa pod opiekę

 

  W dniu ……………. pomiędzy Hotelem dla psów AFFECTUS z siedzibą w  Nowym Borku nr 9 reprezentowanym przez Dagmarę Wichłacz-Głowacką, zwanym dalej „Hotelem”, a Panią/Panem...............................,

zam. ……………………………………………………………,

zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

I. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa/sukę* rasy ………………………………., noszącego/cej imię ……………………………………, numer tatuażu ………………………………….………………….,  na okres od.............................. do …......

§ 2.

I .Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies/suka*:

1)     posiada aktualne szczepienia

2)     został/a zabezpieczony/a przed kleszczami,

3)     został/a odrobaczony/a .

II.     Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies/suka jest:

a)     zdrowy/zdrowa i nie wymaga specjalistycznej opieki,

b)     zdrowy/zdrowa, lecz w ostatnim okresie …………………………............... …………………………………………,

chorował/ła na ………………………………………,

i – wg wskazań lekarza weterynarii należy…………………………………………………

…………………………...……………………………

………………………………...……………………....

III .Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:

1)     książeczkę zdrowia psa/suki*,

2)     obrożę, smycz i kaganiec,

3)     inne - jakie (np. legowisko, koc, miski, zabawki, karmę, lekarstwa) .………………………………………………………….……………………………………………………….....

§ 3.

I.     Powierzający przekazuje psa/sukę* pod opiekę Hotelu na warunkach, określonych w ofercie, zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu i ustala cenę za dzień opieki na kwotę......

II .Strony ustalają, iż opieka, o której mowa w ust. I, zostaje poszerzona o:

…………………………..................................................

.......................................................................................... …………….........………………………………………..

.……………………………...........………………………

III.     Koszt pobytu psa/suki* w Hotelu w umówionym okresie został ustalony w oparciu o Cennik Usług i wynosi łącznie kwotę ………….......... zł

IV.     Płatność za pobyt pobierana jest z góry przy przyjęciu do hotelu i podpisaniu umowy powierzenia, w przypadku wcześniejszej rezerwacji płatność wynosi 50% kwoty.

§ 4.

I.W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:

1)     opieki nad psem/suką* zgodnie z ofertą, o której mowa w § 3 ust. I i II,

2)     dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa/suki* w Hotelu poprzez indywidualne ich traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi psami.

3)     przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi ustaleniami,

4)     żywienia psa/suki* zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

5)     dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie.

6)     podawania – jeśli taka konieczność zachodzi -  przepisanych przez lekarza weterynarii lekarstw.

7)   Właściciel zobowiązuje się pokryć  koszty leczenia psa ,które poniósł opiekun a nie wynikały z jego winy. 

8)   W przypadku śmierci psa wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na sekcję wykonaną przez lekarza prowadzącego lub w razie jego nieobecności przez lekarza wskazanego przez usługodawcę na koszt usługodawcy. W przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie sekcji nie będę wnosić żadnych roszczeń związanych ze śmiercią psa.

II .W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

1)     poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa/suki*, a także podaniu środków na odrobaczenie i zabezpieczenie przed kleszczami – by uniknąć ponownego podania tych środków,

2)     poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego psa/suki*, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

3)     przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,

4)     uregulowania płatności zgodnie z  indywidualnymi ustaleniami z Hotelem,

5)     odebrania psa/suki* z Hotelu w określonym w umowie terminie.

§ 5.

I. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki* w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.

II.W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do przekazania na konto Hotelu  pełnej kwoty za okres przedłużenia pobytu w Hotelu.

III.W przypadku, gdy Powierzający:

1)     nie przekaże pełnych wpłat, 

2)     nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa/suki przez okres  oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,

3)     okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,

4)     Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu , nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

I.W sytuacjach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, Powierzający  zrzeka się na rzecz Hotelu wszelkich praw do psa/suki*, o którym/rej mowa w § 1 ust. I niniejszej umowy.

II.W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 psa/suki*, przekazania go/jej do schroniska bądź rozporządzenia nim/nią przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.

§ 7.

I. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem..................

II. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 załączniki:

III. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

  …………………………………………………………..                                                          ………………………………………….

(Powierzający)                                 (Hotel)                                                                    

 

Oświadczam, iż w dniu ………………………..…………….. odebrałem z Hotelu psa/sukę, o którym/rej mowa w niniejszej umowie.

 

                (Powierzający)                                                                                                                                             (Hotel)

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

Affectus

HOTEL DLA PSÓW,

KONSULTACJE BEHAWIORALNE,

SZKOLENIE.